Privacyverklaring  

 

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Voor het functioneren van onze vereniging gebruiken we persoonlijke gegevens van onze leden,

zoals naam, adres en woonplaats, geslacht, telefoonnummer,e-mailadres en bankrekeningnummer.

Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om.

Daarbij houden we ons aan wet en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Van wie verwerken wij gegevens?

Naast voormelde gegevens die wij ontvangen bij uw aanmelding als lid verwerken we gegevens

die u ons verstrekt bij contact met onze vereniging.

Dit kan zich voordoen als u ons opbelt of een e-mail stuurt. 

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Uw gegevens zijn nodig om de leden- en financiële administratie te kunnen uitvoeren,

zoals bijv. informatieverstrekking over verenigingszaken en voor de inning van de contributie.

Ook zijn die gegevens nodig voor een goed bestuur van onze vereniging. 

 

Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben? 

Vanzelfsprekend hebt u het recht uw gegevens op te vragen en om gewenste wijzigingen door te geven.

Dat kan via E-mail of per post. 

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 

Uw gegevens zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, zonder uw toestemming niet aan derden

beschikbaar worden gesteld. Uitsluitend het bestuur en de administrateur hebben inzage in het

beveiligde ledenbestand. 

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens overeenkomstig de wettelijke voorwaarden en niet langer dan noodzakelijk is.

Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben worden ze verwijderd.  

 

Beveiliging 

Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik.

De getroffen maatregelen voorkomen dat uw gegevens verloren raken of door derden

kunnen worden bekeken.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan?                                   

Mail naar: gvu@hetnet.nl

 

Klacht 

Mocht u van mening zijn dat onze vereniging niet op correcte wijze omgaat met uw

persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.