Oprichting
Onze vereniging is opgericht in 1999, oorspronkelijk als Gepensioneerdenvereniging GAK
voor gepensioneerden van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). Na de fusie van het pensioenfonds GAK
in 2001 met het pensioenfonds UWV is de naam van onze vereniging gewijzigd in
Gepensioneerdenvereniging UWV.                                                                                                              
De doelstelling van onze vereniging is het behartigen van de belangen van de gepensioneerden   die van het Pensioenfonds UWV( uwvpensioen ) een pensioenuitkering ontvangen en
hun nagelaten betrekkingen.  
                                   
Medezeggenschap

Reeds bij het pensioenfonds GAK was de medezeggenschap voor gepensioneerden in

fondsbestuur en de toenmalige deelnemersraad goed geregeld. Via verkiezingen werden

- naast vertegenwoordiger van werkgever en werknemers -  ook gepensioneerden in 

bestuur en deelnemersraad benoemd.

 

Het fondsbestuur van het UWV fonds volgde na de fusie met de fondsen van GAK en

Cadans/Detam dezelfde lijn en besloot in 2005 de ondernemingsraad (OR) en de 

gepensioneerdenvereniging (GvU) vertegenwoordigers uit - respectievelijk - medewerkers

en gepensioneerden te selecteren en te benoemen in het fondsbestuur en deelnemersraad.

Voor de gepensioneerden leidde dat tot benoeming van één gepensioneerde als lid en één

als plaatsvervangend lid in het fondsbestuur.

In de deelnemersraad werden drie gepensioneerden benoemd.

 

De pensioenwet 2007 schrijft voor dat gepensioneerden in fondsbesturen via verkiezingen

geregeld worden. In 2009 werden door het bestuur van het UWV fonds dan ook verkiezingen

georganiseerd. Op grond van getalsverhouding tussen deelnemers en gepensioneerden

hadden de laatsten recht op twee zetels in het fondsbestuur plus één vervanger. 

Die situatie geldt vandaag de dag nog steeds.

In 2013 zijn er weer verkiezingen gehouden en inmiddels is er in september 2016 opnieuw

een stembusronde geweest voor benoeming van gepensioneerden in het fondsbestuur

per 1 juli 2017.

 

Fondsbestuur

Op grond van de uitslag 2013 zijn André Kok en Toine Aarts lid van het fondsbestuur en 

Jan Bouwknegt als plaatsvervangend lid. Aangezien André Kok in 2017 twee termijnen van

vier jaar fondsbestuurslid is geweest, was hij niet herkiesbaar. 

Op grond van de uitslag 2016 zijn Toine Aarts en Jan Bouwknegt opnieuw benoembaar

per 1 juli 2017. Als plaatsvervangend lid is Joke Verhoef gekozen. 

Zij zijn allen lid van onze vereniging.

 

Verantwoordingsorgaan

Als gevolg van de pensioenwet 2007 is de deelnemersraad in 2014 opgeheven en is er een verantwoordingsorgaan ingesteld. In het verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers

van deelnemers, gepensioneerden en werkgever.

Voor het verantwoordingsorgaan heeft onze vereniging het recht van benoeming van 

vertegenwoordigers namens de gepensioneerden.

 

Benoemd als lid per 1 juli 2018 zijn Jaap de Kat en Bram Slootweg. Herman van Lith is plaatsvervangend lid. Met ingang van medio 2020 heeft onze vereniging afstand gedaan van het benoemingsrecht. Dit zal voortaan ook via verkiezingen onder alle gepensioneerden plaatsvinden.

De taak van het verantwoordingsorgaan is het adviseren en toetsen van het fondsbestuur met betrekking tot beleid en uitvoering.

 

KG

Na oprichting van onze vereniging heeft deze zich aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG), die de gezamenlijke belangen van gepensioneerden behartigt richting regering en politieke partijen.

De KG is, in samenwerking met andere ouderenorganisaties, gesprekspartner van de overheid

met betrekking tot pensioenen en zorg.

 

Ledenadministratie

Ontvangt u pensioen van het pensioenfonds UWV en bent u nog geen lid van onze vereniging of wenst u meer informatie stuur dan een e-mail naar onze ledenadministratie.

Bellen naar de ledenadministratie of een van de bestuursleden kan natuurlijk ook!
Zie voor het adres de link bij de bestuursleden/ledenadministratie. 

De contributie bedraagt 12,00 per jaar. 

Eenmaal per jaar (in het voorjaar) wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

In oktober verschijnt er een nieuwsbrief.