Doelstelling

 

 

Ons doel

De Gepensioneerdenvereniging UWV (GVU) behartigt de belangen van al degenen die van Pensioenfonds UWV een pensioen ontvangen, of binnen 1 jaar gaan ontvangen.

 

Waarom? Pensioen is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks).

Het is uitgesteld loon dat tijdens je werkzame leven wordt opgebouwd.

 

Voor de meesten staat pensioen gelijk aan ouderdomspensioen: op enig moment ga je met pensioen. Vanaf dat moment komt pensioen in de plaats van je inkomen uit werken.

Het pensioenfonds kent ook nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Bij de totstandkoming van de pensioen indexaties 2022 en 2023 heeft de GVU een belangrijke rol gespeeld.

 

Ook is de vereniging met meer leden beter in staat om vertegenwoordigers in het fondsbestuur en het Verantwoordingsorgaan te ondersteunen.

De vereniging zorgt voor een overlegplatform om kennis en ervaring uit te wisselen. De vereniging is daarnaast gesprekspartner voor het bestuur van het fonds en biedt de werkgever de mogelijkheid de relatie met gepensioneerden te onderhouden.

 

Medezeggenschap

De Pensioenwet (2014) schrijft de medezeggenschap van gepensioneerden voor: in het fondsbestuur en in het Verantwoordingsorgaan. Een Verantwoordingsorgaan heeft wettelijk vastgelegde adviestaken en oordeelt jaarlijks of het fondsbestuur voor alle deelnemers ‘het goede’ heeft gedaan: d.w.z. of het beleid van het fondsbestuur het beoogde gunstige resultaat heeft gehad.  

 

Bestuur

Het bestuur heeft 2 leden namens gepensioneerden en één plv lid.

De huidige vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het fondsbestuur zijn Joke Verhoef en Ruud Timmer. Plaatsvervangend lid is Frans Lemkes. Zij zijn lid van de GVU.

 

Verantwoordingsorgaan

In het huidige Verantwoordingsorgaan zijn de vertegenwoordigers van gepensioneerden Jan Bos en Jaap de Kat. Plaatsvervangend lid is Joris Wijnekus. Joris en Jaap vervullen ook rollen in het bestuur van de GVU.

 

Wet Toekomst Pensioenen

1 juli 2023 gaat deze wet in. Hij zal grote veranderingen betekenen voor alle deelnemers aan een pensioenregeling, dus ook voor gepensioneerden.

Bij deze veranderingen speelt dat de belangen van de werkgever, de werkende deelnemers, de gepensioneerden en “slapende deelnemers” (zij die nog geen pensioen hebben, maar ooit bij het fonds deelnemer waren en te zijner tijd een pensioen kunnen ontvangen) niet gelijk zijn. De WTP wil dat de verschillende belangen evenwichtig worden gewogen bij de besluitvorming over de nieuwe pensioenregeling en de implementatie van de uitwerking transitie en het invaren van aanspraken en pensioenen.

 

Om het belang van de gepensioneerden bij invaren goed te behartigen is het zaak dat de vereniging een zo groot mogelijk ledental heeft. Daarmee wordt de inbreng van de GVU van groter gewicht.

 

Lidmaatschap Koepel

De GVU heeft zich aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG), die de belangen van gepensioneerden behartigt bij regering en politieke partijen.

 

De KG is, in samenwerking met andere ouderenorganisaties, gesprekspartner van de overheid als het om pensioenen en bijvoorbeeld ook zorg gaat.

 

Door de aansluiting zorgen wij ervoor dat een bescheiden vereniging qua omvang als GVU doorklinkt op landelijk niveau.

De KG is van grote waarde bij kennis vergaren en biedt handvatten om positie te nemen in het pensioendebat en in contacten met fonds bestuur en werkgever.

 

Lid worden?

Zoals hierboven is aangegeven zijn de belangen altijd al groot, maar in de komende maanden zeer groot. Hoe meer leden GVU heeft, hoe meer rekening gehouden zal worden met de stem van de gepensioneerden.

 

Meld u zich daarom aan als lid. Dat kan als u gepensioneerd bent of dat binnen 1 jaar zult worden. In andere gevallen kunt u ons als begunstiger steunen.

 

De contributie is slechts €1,00 per maand, dus jaarlijks € 12,00.

 

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, meestal op woensdag eerste week april. We brengen een nieuwsbrief uit en je krijgt via ons toegang tot uiterst nuttige en goed leesbare informatie die de Koepel beschikbaar stelt.

 

Wil je eerst contact met ons? Meer informatie?

Je kunt ons e-mailen.

Bellen kan ook. Zie voor contactpersonen en adressen de pagina Bestuursleden. 

 

Stukje geschiedenis

Onze vereniging is opgericht in 1999, oorspronkelijk als Gepensioneerdenvereniging GAK voor gepensioneerden van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD).

Het Pensioenfonds GAK fuseerde in 2001 met andere fondsen tot het Pensioenfonds UWV. Dat heeft tot een naamswijziging geleid: we heten sindsdien Gepensioneerdenvereniging UWV.

 

Onze homepage laat nog zien waar onze wortels liggen: de foto toont het onvolprezen GAK-gebouw in Amsterdam-West. Het werd gebouwd tussen 1957 en 1960 en was bij de opening op 1 september 1960 een van de grootste en modernste kantoorgebouwen van Nederland. Het is de laatste grote schepping en tegelijk een hoogtepunt in het werk van architect Ben Merkelbach (1901-1961), stadsbouwmeester in Amsterdam van 1956 tot 1961. Door het warmteabsorberend groene glas kreeg het gebouw al snel de bijnaam het "Aquarium".

 

GVU heeft enige jaren terug een rondleiding gehad in het inmiddels tot appartementen omgebouwde pand. Een impressie is op de website te vinden.